મિત્ર એનેજ માનવો
(જે) દીયે ન કદી દગો
(હોય)સંપત્તિ નો જ સગો
(એને) રખાય ન ભેરુ રામડા

Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com