નેજાળી ઉજવે નોરતા..

નેજાળી ઉજવે નોરતા
સોનલ ઉજવે નોરતા
માડી તારે નોરતા ઉજવવાના નીમ
સોનલ ઉજવે નોરતા

માડી આજ પાટે પેલા ગણેશ પધારીયા
માડી એના ઘુઘરા ઘમકયા ને દાળદર ભાગ્યા રે દુઃખ સૌ દાગ્યા
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી આજ બીજે નવલાખ લોબડીયુ ટોળે વળે
આવળ ઓપે અન્નપુણાઁ ને અંબા રે જોરાળી જગદંબા
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે ત્રીજે સિધ્ધ ચોરાસી તેડાવ્યા
સાધુ તમે વસ્તી ચેતાવો ભગવે વેશ આપોને ઉપદેશ
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે ચોથે ચારણ વરણ નોતયાઁ ,
માડી એના કાઢયા આળસ અભિમાન દીધા વિધ્યાના દાન
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે પાંચમે બળભદ્રને બોલાવી
માડી તમે કીધા હળધર કેરા માન ધોરીના સનમાન
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે છઠે ભુત ભૈરવને ભેગા કર્યા,
માડી એણે તજી બીજા ખોળીયાની આશ વોળાવયા કૈલાશ
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી એવા સાતમે રતી દેવ આવીયા,
માડી એણે સ્વીકાયાઁ નરકનો નિવાસ પાપીયોનો વૈકુંઠવાસ
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી એવા આઠમે દાનવ સઘળા આવીયા ,
માડી એતો જાડાને જોરાળા ઠીમે ઠામ મદિરાના લીધા જોમ
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે નોમે રે ખાંડાને ખડગ નોતયાઁ ,
માડી તમે ઉગાયાઁ બકરીના મુંગા બાળ ઉતાર્યા જુના આળ
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તમે દશમે હવન હોમ આદયોઁ ,
માડી એમાં હોમ્યા ઈષાઁને અભિમાન અજ્ઞાનને મદ્યપાન
નેજાળી ઉજવે નોરતા

માડી તું જો જન્મી ન હોત જગતમાં જોગણી ,
તો હું “કાગ ” કોના ગુણ ગાત મારા પાતક કયાંથી જાત
નેજાળી ઉજવે નોરતા

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com