સોરઠ દેશ ન સંચર્યો

સોરઠ દેશ ન સંચર્યો, ન ચડયો ગઢ ગિરનાર;

ન નાહ્યો દામો-રેવતી, અફળ ગયો અવતાર.

સોરઠ શુરો ન સરજિયો, ન ચડયો ગઢ ગિરનાર;

ન નાહ્યો ગંગા-ગોમતી, એનો એળે ગયો અવતાર.

Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com