ધણ વિન ધાન ના નિપજે

ધણ વિન ધાન ના નિપજે ને કૂળ વિણ માડુ ના કોઈ,

જેસલ જખરો નીપજે જેની મા હોથલ પદમણી હોય

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com

One thought

  1. ધરા વીણ ધાણ ના નીપજે

Comments are closed.