દેવિયાણ -in Guj…

દેવિયાણ -in Gujarati
( વિરચિત)

છન્દ – અડલ
કરતા હરતા શ્રીં હ્રીંકારી, કાલી કાલરયણ કૌમારી;
શશિશેખરા સિધેશર નારી, જગ નીમવણ જયો જડધારી.
ધવા ધવળગર ધવ ધૂ ધવળા, ક્રશના કુબજા કચત્રી કમળા;
ચલાચલા ચામુંડા ચપલા, વિકટાવિકટ ભૂ બાલા વિમલા.
સુભગા શિવા જ્યા શ્રી અંબા, પરિયા પરંમાર પાલંબા;
પીશાચણિ શાકણિ પ્રતિબંબા, અથ આરાધિજે અવલંબા.
સં કાલિકા શારદા સમયા, ત્રિપુરા તારણિ તારા ત્રનયા;
ઓહં સોહં અખયા અભયા, આઈ અજ્યા વિજ્યા ઉમયા.

છન્દ – ભુજંગી

દેવી ઉમ્મયા ખમ્મયા ઈશનારી,
દેવી ધારણ મુંડ ત્રીભુવન્ન ધારી;
દેવી શબ્બદો રૂપ ઓં રૂપ સીમા,
દેવી વેદ પારખ્ખ ધરણી વ્રહમ્મા.

દેવી કાલિકા માં નમો ભદ્રકાલી,
દેવી દુર્ગા લાઘવં ચારિતાલી;
દેવી દાનવાં કાળ સુરપાળ દેવી,
દેવી સાધકં ચારણં સિધં સેવી.

દેવી જખ્ખણી ભખ્ખણી દેવ જોગી,
દેવી નિર્મળા ભોજ ભોગી નિરોગી;
દેવી માત જાનેસુરી વ્રન્ન મેહા,
દેવી દેવ ચામુંડ સંખ્યાતિ દેહા.

દેવી ભંજણી દૈત સેના સમેતા,
દેવી નેતના તપ્પન જ્યા નેતા;
દેવી કાલિકા કૂબજા કામકામા,
દેવી રેણુકા સમ્મલા રામ રામા.

દેવ માલણી જોગણી મત્ત મેઘા,
દેવી વેધણી સુર અસુરાં ઉવેધા;
દેવી કામહી લોચના હામ કામા,
દેવી વાસની મેર માહેશ વામા.

દેવી ભુતડાં અમ્મરી વીશ ભૂજા,
દેવી ત્રીપુરા ભેરવી રૂપ તૂજા;
દેવી રાખસં ધોમરે રક્ત રૂતી,
દેવી દુર્જ્જટા વિક્કાટા જમ્મદૂતી.

દેવી ગૌર રૂપા અખાં નવ્વ નિધ્ધી,
દેવી સક્કળા અક્કળા સ્ત્રવ્વ સિદ્ધિ;
દેવી વ્રજ્જ વિમોહણી વોમ વાણી,
દેવી તોતલા ગુંગલા કત્તિયાણી.

દેવી ચંદ્રઘંટા મહમ્માય ચંડી,
દેવી વીહળા અન્નળા વડ્ડ વડ્ડી;
દેવી જમ્મઘંટા વદીજે જડંબા,
દેવી શાકણી ડાકણી રૂઢ શબ્બા.

દેવી કંટકાં હાકણી વીર કઁવરી,
દેવી માત વાગેશરી મહાગવરી;
દેવી દંડણી દેવ વેરી ઉદંડા,
દેવી વજ્જયા જ્યા દૈતાં વિખંડા.

દેવી ખેચરી ભૂચરી ભદ્રખેમા,
દેવી પદ્મ સોભણી કલહ પ્રેમા,
દેવી જંમણી મખ્ખ આહૂતિ જ્વાલા,
દેવી વાહની મંત્ર લીલા વિસાલા.

દેવી મંગળા વીજળા રૂપ મધ્ધે,
દેવી અબ્બળા સબ્બ્ળા વોમ અધ્ધે;
દેવી સ્ત્રગ્ગસૂં ઉત્તરી શિવ માથે,
દેવી સગર સુત હેત ભગિરથ્થ સાથે.

દેવી હારણી પાપ શ્રી હરિ રૂપા,
દેવી પાવની પતિતાં તીર્થ ભુપાં;
દેવી પુન્યરૂપં દેવી પ્રમ્મરૂપં,
દેવી ક્રમરૂપં દેવી ધ્રમ્મરૂપં.

દેવી નીર ધેખ્યાં અઘ ઓઘ નાસે,
દેવી આતમાનંદ હૈયે હુલાસે;
દેવી દેવતા સ્રબ્બ તું માં નિવાસે,
દેવી સેવતે શિવ સારૂપ ભાસે.

દેવી નામ ભાગીરથી નામગંગા,
દેવી ગંડકી ગોગરા રામગંગા;
દેવી સર્સતી જમનાં સરી સિધ્ધા,
દેવી ત્રિવેણી ત્રિસ્થલી તાપ રૂધ્ધા.

દેવી સિન્ધુ ગોદાવરી મહીસંગા,
દેવી ગોમતી ઘમ્મળા બાણગંગા;
દેવી નર્મદાસારજૂ સદા નીરા,
દેવી ગલ્લકા તુંગભદ્રા ગંભીરા.

દેવી કાવેરી તાપિ કશ્ના કપીલા,
દેવી શોણ સતલજ્જ ભીમા સુશીલા;
દેવી ગોમ ગંગા દેવી વોમ ગંગા,
દેવી ગુપ્તગંગા શુચીરૂપ અંગા.

દેવી નિઝરણ નવે સો નદી નાળા,
દેવી તોય તે તવાં રૂપં તુહાળા;
દેવી મથુરા માઈયા મોક્ષદાતા,
દેવી અવંતી અજોધ્યા અઘ્ઘહાતા.

દેવી કહાં દ્વારામતી કાંચિ કાશી,
દેવી સાતપુરી પરમ્મા નિવાસી;
દેવી રંગ રંગે રમે આપ રૂપે,
દેવી ધ્રુત નૈવેદ લે દીપ ધૂપે.

દેવી રગ્ત બંબાળ ગળમાળ રૂંઢા,
દેવી મૂઢ પાહારણી ચંડ મુંડા;
દેવી ભાવ સ્વાદે હસંતે વકત્રે,
દેવી પાણપાણાં પિયે મદ્ય પત્રે.

દેવી સહસ્ત્ર લખં કોટીક સાથે,
દેવી મંડણી જુધ્ધ મૈખાસ માથે;
દેવી ચાપડે ચંડ ને મુંડ ચીના,
દેવી દેવદ્રોહી દુહૂ ધમી દીના.

દેવી ઘૂમ લોચન્ન હૂંકાર ધોંશ્યો,
દેવી જાડબામેં રગતબીજ શોષ્યો;
દેવી મોડિયો માથ નિશુંભ મોડે,
દેવી ફોડિયો શુંભ જીં કુંભ ફોડે.

દેવી શુંભ વિશુંભ દર્પાધ છળિયા,
દેવી વેદ સ્ત્રગ થાપિયા દૈત દળીયા;
દેવી સંઘ સુરાંતણાં કાજ સીધા,
દેવી ક્રોડ તેતીસ ઉચ્છાહ કીધા.

દેવી ગાજતા દૈત તા વંશ ગમિયા,
દેવી નવે ખંડ ત્રિભુવન તૂજ નમિયા;
દેવી વન્નમેં સમાધી સુરથ વ્રન્ની,
દેવી પૂજત આશપૂર્ણા પ્રસન્ની.

દેવી વંશ સુરથ્થરા દીહા વળિયા,
દેવી તવન તોરા કિયાં શોક ટળિયા;
દેવી મારકંડે મહાપાઠ બાંધ્યો,
દેવી લગો તવ પાયનો પાર લાધ્યો.

દેવી સપ્તમી અષ્ઠ્મી નોમનુજા,
દેવી ચોથ ચૌદશ પૂનમ્મ પૂજા;
દેવી સર્સતી લખ્ખમી મહાકાળી,
દેવી કન્ન વિષ્ણુ વ્રહમ્મા કમાળી.

દેવી રગ્ત નીલંમણી સીતરંગ,
દેવી રૂપ અંબાર વિરૂપ અંગમ;
દેવી બાળ યુવા વૃધં વેષવાણી,
દેવી વિશ્વ રખવાળ વીશાં ભુજાળી.

દેવી વૈષ્ણવી મહેશી વ્રહમ્માણી,
દેવી ઈન્દ્રાણી ચન્દ્રાણી રનારાણી;
દેવી નારસિંઘી વરાહી વિખ્યાતા,
દેવી ઈલાઆધાર આસુર હાતા.

દેવી કૌમારી ચામુંડા વિજૈકારી,
દેવી કુબેરી ભૈરવી ક્ષેમકારી;
દેવી મૃગેશ વ્રખ્ખ હસ્તી મઈખે,
દેવી પંખ કેકી ગરૂડ ધિરટ પંખે.

દેવી રથ્થ રેવંત સારંગ રાજે,
દેવી વિમાણં પાલખી પીઠ વ્રાજે;
દેવી પ્રેત આરૂઢ આરૂઢપદ્મં,
દેવી સાગરં સુમેરૂ ગુઢ સદ્મં.

દેવી વાહનં નામ કંઈ વપ્પવાળી,
દેવી ખગ્ગ શૂલંધરા ખપ્પરાળી;
દેવી કોપરે રૂપમેં કાલજેતા,
દેવી કૃપા રે રૂપ માતા જણેતા.

દેવ જગ્ત કર્તાર ભર્તા સઁહરતા,
દેવી ચરાચર જગ્ગ સબમેં વિચરતા;
દેવ ચારધામં સ્થલં અષ્ટ સાઠે,
દેવી પાવિયે એકસો પીઠ આઠે.

દેવી માઈ હિંગોળ પચ્છમ્મમાતા,
દેવી દેવ દેવાધિ વરદાન દાતા;
દેવી ગંદ્રપાંવાસ અબંદ ગ્રામે,
દેવી થાણ ઉડિયાણ શમશાણ ઠામે.

દેવી ગઢે કોટે ગરન્નાર ગોખે,
દેવી સિંધુ વેલા સવાલાખ સોખે;
દેવી કામરૂ પીઠ અઘ્ઘોર કૂંડે,
દેવી ખંખરે દ્રુમે કશ્મેર ખંડે.

દેવી ઉત્તરા જોગણી પર ઉજેણી,
દેવી ભાલ ભરૂચ્ચ ભજનેર ભેણી;
દેવી દેવ જાલંધરી સપ્તદીપે,
દેવી કંદરે શખ્ખરે વાવ કૂપે.

દેવી મેટલીમાણ ઘૂમે ગરબે,
દેવી કાછ કન્નોજ આશામ અંબે;
દેવી સબ્બ ખંડે રસા ગીરિશ્રૂંગે,
દેવી વંકડે દુર્ગમે ઠા વિહંગે.

દેવી વમ્મરે ડુંગરે રન્ન વન્ને,
દેવી ચૂંબડે લિંબડે થન્ન થન્ને;
દેવી ઝંગરે ચાચરે ઝબ્બ ઝ્બ્બે,
દેવી અંબરે અંતરીખે અલંબે.

દેવી નિર્ઝરે તરવરે નગે નેસે,
દેવી દિશે અવદિસે દેશે વિદેશે;
દેવી સાગરં બેતડે આપ સંગે,
દેવી દેહરે ઘરે દેવી દુરંગે.

દેવી સગરં સીપમેં અમી શ્રાવે,
દેવી પીઠ તવ કોટિ પચ્ચાસ પાવે;
દેવી વેલસા રૂપ સામંદ વાજે,
દેવી વાદળાં રૂપ ગૈણાગ ગાજે.

દેવી મંગળા રૂપ તું જ્વાળ માળા,
દેવી કંઠલા રૂપ તૂં મેઘ કાળા;
દેવી અન્નલં રૂપ આકાશ ભમ્મે,
દેવી માનવાં રૂપ મ્રૂતલોક રમ્મે.

દેવી પન્નગાં રૂપ પાતાળ પેસે,
દેવી દેવતા રૂપ તૂં સ્ત્રગ્ગ દેશે;
દેવી પ્ર્મ્મરે રૂપ પિંડ પિંડ પીણી,
દેવી સૂનરે રૂપ બ્રહ્માંડ લીણી.

દેવી આતમા રૂપ કાયા ચલાવે,
દેવી કાયા રે રૂપ આતમ ખિલાવે;
દેવી રૂપ વાસંત રે વન્ન રાજે,
દેવી આગ રે રૂપ તૂં વન્ન દાઝે.

દેવી નીર રે રૂપ તૂં આગ ઠારે,
દેવી તેજ રે રૂપ તૂં નીર હારે;
દેવી જ્ઞાન રે રૂપ તૂં જગત વ્યાપી,
દેવી જગ્ત રે રૂપ તૂં ધર્મ થાપી.

દેવી ધર્મ રે રૂપ શિવશક્તિ જાયા,
દેવી શિવ શક્તિ રૂપેં સત્ત માયા;
દેવી સત્ત રે રૂપ તૂં શેષ માંહી,
દેવી શેષ રે રૂપ શિર ધરા સાહી.

દીએ ધરા રે રૂપ ખમયા કહાવે,
દેવી ખમ્મયા રૂપ તૂં કાળ ખાવે;
દેવી કાળ રે રૂપ ઉદંડ વાયે,
દેવી વાયુ જળ રૂપ કલ્પાંત થાયે.

દેવી કલ્પ રે રૂપ કલ્પાંત દીપે,
દેવી વિષ્ણુ રે રૂપ કલ્પાંત જીપે;
દેવી નિંદ રે રૂપ ચખ વિશન રૂઢી,
દેવી વિશન રે રૂપ તૂં નાભ પૂઢી.

દેવી નાભરે કમળ બ્રહ્મા નિપાયા,
દેવી બ્રહ્મ રે રૂપ મધુકીટ જાયા;
દેવી રૂપ મધુકીટ બ્રહ્મા ડરાયે,
દેવી બ્રહ્મ રે રૂપ વિષ્ણુ જગાયે.

દેવી વિષ્ણુ રે રૂપ જંઘા વધારે,
દેવી મુકુંદ રે રૂપ મધુકીટ મારે;
દેવી સાવિત્રી ગાયત્રી પ્રમ્મ વ્રમ્મા,
દેવી સાચ તણ મેલિયા જોગ સમ્મા;

દેવી શૂની રે દૂધ તેં ખીર રાંધી,
દેવી મારકંડ રૂપ તે ભ્રાંત બાંધી;
દેવી મંત્ર મૂલં દેવી બીજ બાલા,
દેવી વાપણી સ્ત્રબ્બ લીલા વિશાલા.

દેવી આદ અન્નાદ ઓંકાર વાણી,
દેવી હેક હંકાર હ્રીંકાર જાણી;
દેવી આપહી આપ આપાં ઉપાયાં,
દેવી જોગ નિંદ્રા ભવં તીન જાયાં.

દેવી મન્નછા માઈયા જગ્ગ માતા,
દેવી બ્રમ્મ ગોવિંદ શંભુ વિધાતા;
દેવી સિધ્ધિ રે રૂપ નવ નાથ સાથે,
દેવી રિધ્ધિ રે રૂપ ધનરાજ હાથે.

દેવી વેદ રે રૂપ તું બ્રમ્મ વાણી,
દેવી જોગ રે રૂપ મચ્છંદ્ર જાણી;
દેવી દાન રે રૂપ બળરાવ દીધી,
દેવી સત્ત રે રૂપ હરચંદ સીધી.

દેવી રઢ્ઢ રે રૂપ દશકંધ રુઠી,
દેવી શીલ રે રૂપ સૌમિત્ર ત્રૂઠી;
દેવી શારદા રૂપ પીંગલ પ્રસન્ની,
દેવી માણ રે રૂપ દુર્જોણ મન્ની.

દેવી ગદારે રૂપ ભૂજભીમ સાઈ,
દેવી સાચ રે રૂપ જુહિઠલ્લ ધ્યાઈ;
દેવી કુંતિ રે રૂપ તેં કર્ણ કીધાં,
દેવી શાસત્રાં રૂપ સૈદેવ સીધા.

દેવી બાણ રે રૂપ અર્જુન બન્ની,
દેવી દ્રૌપદી રૂપ પાંચાં પતન્ની;
દેવી પાંચહી પાંડવા પરે ત્રૂઠી,
દેવી પાંડવી કૌરવાં પરે રુઠી.

દેવી પાંડવં કૌરવાં રૂપ બાંધા,
દેવી કૌરવાં ભીમ રે રૂપ ખાધા;
દેવી અર્જુણ રૂપ જેદ્રથ્થ માર્યો,
દેવી જેદ્રથ્થં રૂપ સૌભદ્ર ટાર્યો.

દેવી રેણુકા રૂપ તેં રામ જાયા,
દેવી રામ રે રૂપ ખત્રી ખપાયા;
દેવી ખત્રિયાં રૂપ દુજરામ જીતા,
દેવી રૂપ દુજરામ રે રગ્ત પીતા.

દેવી રગ્ત રે રૂપતૂં જગ્ત જાતા,
દેવી જોગણી રૂપ તું જગ્ત માતા;
દેવી માતરે રૂપ તૂં અમી શ્રાવે,
દેવી બાળ રે રૂપ તૂં ખીર ધાવે.

દેવી જસ્સુદા રૂપ કાનં દુલારે,
દેવી કાનરે રૂપ તૂં કંસ મારે;
દેવી ચામુંડા રૂપ ખેતલ હુલાવે,
દેવી ખેતલા રૂપ નારી ખિલાવે.

દેવી નારિ રે રૂપ પુરુષાં ધુતારી,
દેવી પુરૂષાં રૂપ નારી પિયારી;
દેવી રોહણી રૂપ તૂં સોમ ભાવે,
દેવી સોમ રે રૂપ તૂં સુધા શ્રાવે.

દેવી રૂકમણી રૂપ તૂં કાન સોહે,
દેવી કાન રે રૂપ તૂં ગોપી મોહે;
દેવી સીતરે રૂપ તૂં રામ સાથે,
દેવી રામ રે રૂપ તૂં ભગ્ત હાથે.

દેવી સાવિત્રી રૂપ બ્રહ્મા સોહાણી,
દેવીએ રામ રે રૂપ તૂ નિગમ વાણી;
દેવી ગોરજા રૂપ તૂં રુદ્ર રાતા,
દેવી રુદ્ર રે રૂપ તૂં જોગ ધાતા.

દેવી જોગ રે રૂપ ગોરખ્ખ જાગે,
દેવી ગોરખં રૂપ માયા ન લાગે;
દેવી માઈયા રૂપ તેં વિષ્ણુ બાંધા,
દેવી વિષ્ણુ રે રૂપ તેં દૈત ખાધા.

દેવી દૈત રે રૂપ તેં દેવ ગ્રહિયા,
દેવી દેવ રે રૂપ કૈ દનુજ દહિયા;
દેવી મચ્છ રે રૂપ તૂં શંખ મારી,
દેવી શંખવા રૂપ તૂં વેદ હારી.

દેવી વેદ શુધ વાર રૂપે કરાયા,
દેવી ચારણાં વેદ તે વાર પાયા;
દેવી લખ્ખમી રૂપ તેં ભેદ દીધા,
દેવી રામ રે રૂપ તેં રતન લીધા.

દેવી દશરથં રૂપ શ્રવણં વિડારી,
દેવી શ્રવ્વણં રૂપ પિતુ માત તારી;
દેવી કેકયી રૂપ તેં કૂડ કીધા,
દેવી રામ રે રૂપ વનવાસ લીધા.

દેવી મૃગ્ગ રે રૂપ તેં સીત મોઈ,
દેવી રામ રે રૂપ પરાધ હોઈ;
દેવી બાણ રે રૂપ મારીચ મારી,
દેવી માર મારીચ લખણં પુકારી.

દેવી લખ્ખણં રામ પીછેં પઠાઈ,
દેવી રાવણં રૂપ સીત હરાઈ;
દેવી શકારી રૂપ હનમંત ઢાળી,
દેવી રૂપ હનમંત લંકા પ્રજાળી.

દેવી સાંગ રે રૂપલખણં વિભાડે,
દેવી લખ્ખણં રૂપ ઘનનાદ પાડે;
દેવી ખગેશં રૂપ તેં નાગ ખાધા,
દેવી નાગ રે રૂપ હરસેન બાધા.

દેવી છકારા રૂપ તેં રામછળીયા,
દેવી રામ રે રૂપ દશકંધ દળિયા;
દેવી કાન રે રૂપ ગિરિ નખ્ખ ચાડે,
દેવી નખ્ખ રે રૂપ હ્રણકંસ ફાડે.

દેવી નાહરં રૂપ હ્ર્ણકંસ ખાયા,
દેવી રૂપ હ્રણકંસ ઈન્દ્રં હારાય;
દેવી નાહરં રૂપ તૂં જગ્ગ તૂઠી,
દેવી જગ્ગ રે રૂપ તૂં અન્ન વૂઠી.

દેવી રૂપ હૈગ્રીવ રે નિગમ સૂષ્યા,
દેવી હૈગ્રિવં રૂપ હૈગ્રીવ ધૂંશ્યા;
દેવી રાહુ રે રૂપ તેં અમી હરિયા,
દેવી વિષ્ણુ રે રૂપ તે ચક્ર ફરિયા.

દેવી શંકરં રૂપ ત્રિપુર વીંધા,
દેવી ત્રિપુરં રૂપ ત્રીપૂર લીધા;
દેવી ગ્રાહ રે રૂપ તેં ગજ્જ ગ્રાયા,
દેવી ગજ્જ ગોવિંદ રૂપે છુડાયા.

દેવીદધીચી રૂપ તેં હાડ દીધો,
દેવી હાડ રો તખ્ખ થૈ વજ્ર કીધો;
ગેની વજ્ર રે રૂપ તેં વ્રત્ર નાશ્યો,
દેવી વ્રત્ર રે રૂપ તેં શક ત્રાશ્યો.

દેવી નારદં રૂપ તેં પ્રશ્ન નાખ્યા,
દેવી હંસ રે રૂપ તત જ્ઞાન ભાખ્યા;
દેવી જ્ઞાન રે રૂપ તું ગહન ગીતા,
દેવી કૃષ્ણ રે રૂપ ગીતા કથીતા.

દેવી વાલમિક વ્યાસ રૂપેતું કૃત્તં,
દેવી રામાયણ પુરાણો ભાગવત્તં;
દેવી કબારે રૂપ તું પાર્થ લૂંટે,
દેવી પાર્થરે રૂપ ભારાથ જૂટે.

દેવી રૂપ અંધેર રે સૂર ગંજે,
દેવી સૂરજં રૂપ અંધેર ભંજે;
દેવી મૈખ રે રૂપ દેવાં ડરાવે,
દેવી દેવતા રૂપ તું મૈખ ખાવે.

દેવી તીર્થ રે રૂપ અઘ વિષમ ટારે,
દેવી ઈશ્વર રૂપ અધમં ઉધારે;
દેવી તીર્થ રે રૂપ તું ગરૂડ પાડે,
દેવી ગરૂડ રે રૂપ ચત્રભૂજ ચાડે.

દેવી માણસર રૂપ મુગતા નિપાવે,
દેવી મરાલં રૂપ મુગતા તું પાવે;
દેવી વામણં રૂપ બળરાવ ભાડે,
દેવી રૂપ બળરાવ મેરૂ ઉપાડે.

દેવી મેરગિર રૂપ શાયર વરોળે,
દેવી શાયરં રૂપ ગિરિમેર બોળે;
દેવી કૂર્મર રૂપ તું મેર પૂઠી,
દેવી વાડવા રૂપ તું આગ ઊઠી.

દેવી આગ રે રૂપ સુર અસુર ડરિયાં,
દેવી સરસ્વતી રૂપ તેં તેથ ધરિયા;
દેવી ઘડારે રૂપ અગસત્ત દીધો,
દેવી અગસ્તં રૂપ સામંદ પીધો.

દેવી સમુદ્રં રૂપ તેં હેમ છળિયા,
દેવી પાંડવં હેમરે રૂ ગળિયા;
દેવી સમુદ્રં રૂપ તેં ભ્રાંત ભાંગી,
દેવી ભ્રાંત રે રૂપ તૂં રામ લાગી.

દેવી રામ રે રૂપ તું ભગતતૂઠી,
દેવી ભગર રે રૂપ વૈકુંઠ વૂઠી;
દેવી રૂપ વૈકુંઠ પરબ્રહ્મ વાસી,
દેવી રૂપ પરબ્રહ્મ સબમેં નિવાસી.

દેવી બ્રહ્મ તું વિષ્ણુ અજ રૂદ્ર રાણી,
દેવી વાણ તું ખાણ તું ભૂત ખાણી;
દેવી મન્ન તું પનવ તું મોહ માયા,
દેવી ક્રમ્મ તું ધ્રમ્મ તું જીવ કાયા.

દેવી નાદ તું બિન્દુ તું નવ્વ નિધ્ધિ,
દેવી શિવ તું શક્તિ તું સ્ત્રબ્બ સિદ્ધિ;
દેવી બાળકાં માનવી કાંઈ બૂઝે,
દેવી તાહરા પાર તુંહી જ સૂઝે.

દેવી તુંજ જાણે ગતી ગહન તોરી,
દેવી તત્ત રૂપં ગતી તુંજ મોરી;
દેવી રોગ ભવ હારણી ત્રાહિ મામં,
દેવી પાહિ પાહિ દેવી પાહિમામં.

દેવી બારહટ ઈશરો બિરદાવે,
દેવી સોવિયાં તને સ્ત્રબ સુખ પાવે.

છપ્પય

રગત સેત રણા, નમો મા ક્રિષ્ના નીલા;
શીકોતર આસુરી, સુરી સુશિલા ગરવીલા;
દીરઘા લઘુ વપુ દ્રઢા, સબેહી રૂપ વિરૂપા;
વકલા સકલા વ્રજા, ઉપાવણ આપ આપુપા;
ધણ ધવણ હુતાશણ શૂં પ્રબળ, ચામુંડા વંદૂ ચરણ;
કવિ પાર તૂઝ ઈશર કહે, કાલિકા જાણે કવણ ॥1॥

ઘમ ઘમંત ઘૂઘરી, પાય નેઉરી રણંઝણ;
ડમ ડમંતડાકલી, તાલ તાલી બજ્જે તણ;
પાય સિંઘ ગલ અડે, ચક્ર ઝલહલે ચઉદહ;
મળે ક્રોડ તેતીશ, ઉદો સુરયંદ અણંદહ;
અદભુત રૂપ શક્તિ અકળ, પ્રેત દૂત પાળં તિયં;
ગહ ગહેવાર ડમરૂ ડહક, મહમાયા આવંતિયં ॥2॥

ચઢિ સિઘ ચામુંડ, કમળ હુંકારવ કદ્ધો;
ડરો ચરંતો દેખ, અસુર ભાગિયો અવદ્ધો;
આદિ શક્તિ આપડે, ઢળે વાહિયે રમંતા;
ખાળ રગત ખળહળે, ઢળે ઢિંગોળ ધરંતા;
હીંગોળ રાય અઠ દશ હથી, ભ્રખ્ખેમૈખ ભુવનેશરી;
કવિ જોડ પાણ ઈશર કહે, ઉદો ઉદો અશાપુરી ॥3॥

ઈતિ: ‘દેવિયાણ’ સટિક સમાપ્ત.

ચારણ મહાત્મા કવિ શ્રી ઇશરદાસજી

Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com

3 thoughts

 1. Kuldeepsinh aabhar dhyan dorva badal jo ke jawab aapvama hu bau modo chhu.. pan jagya tyathi sawar… Farithi aabhar.. jay mataji.

 2. માફ કરસો વડીલ હું આપ ની કોઈ ભુલ કાઢવા માટે સક્ષમ નથી
  પરંતુ છન્દ -ભુજંગી મા એક છન્દ ભુલાઈ ગયો હોય એવું લાગે છે
  દેવિ ખેચરી ભૂચરી ભદ્ર ખેમા
  દેવી પદ્મણી સોભણી કલહ પ્રેમા
  દેવી જમ્મણી મક્ખ આહૂતિ જ્વાલા
  દેવી વાહિની મંત્ર લીલા વાસાલા

  મારી પાસે હિન્દી મા લેખિત તેમા આ છન્દ 10માં ક્રમ પર છે
  એ પણ હુ ઓનલાઈન જ વાંચુ છુ
  મને બહુ પ્રીય છે આ દેવીયાણગ્રંથ
  માફ કરસો જો મારી કાઈ ભુલ થઈ હોય તો આપ વડીલ છો ને જ્ઞાની પણ છો

 3. Narayan Narayana Fero Katan Fand,
  Hu Charan Hari Gun Chava Sonu Aur Sugandh……

  Narayan Hu Tuj Nama In Karan Hari Aaj,
  Je Din Aa Jag Chhandno Vo Din Tose Kaj…..

Comments are closed.