સાડા ત્રણ પહાડા…

સાડા ત્રણ પહાડા તણાં, ચારણ ધારણ એક;
આઇ એમ આખવીયું, વેધુ જાણે વિવેક.

ક્યા મારૂ, ક્યા ગુજરા, ક્યા પરજ તુંબેલ;
સબકી જનની એક હૈ, ક્યું રાખત મીન ભેદ.

 – આઈશ્રી સોનલ માં નાં જીવન દર્શન માંથી..

Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com