હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે;

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે ,

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે .

વાગે સે, ઢોલ વાગે સે ,

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે .

ગામ ગામનાં સોનીડા આવે સે એ ,

આવે સે, હુ લાવે સે .

મારા માની નથણીયું લાવે સે ,

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે .

ગામ ગામનાં સુથારી આવે સે ,

એ આવે સે, હુ લાવે સે .

મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે ,

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે .

ગામ ગામનાં દોશીડા આવે સે એ ,

આવે સે હુ લાવે સે .

મારી માની ચુંદડીયો લાવે સે ,

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે .

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે ,

વાગે સે, ઢોલ વાગે સે ,

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે….