કેમ વિસારું કાના (કીર્તન)

કેમ વિસારું કાના કેમ વિસારું કાના

પૂરવનો લાગેલ મને પ્યાર રે.  કેમ…ટેક.

અવર જગત તે મારી નજરે ના આવે વાલા

તમથી બંધાણો એક તાર રે.   કેમ…૧

નટવર નેણાથી ન્યારા ન રેજો વાલા

હરિવર હઈડા કેરા હાર રે.   કેમ…૨

નિરબળ જાણી સદા નેહ નિભાવો વાલા

આપનો એક આધાર રે….  કેમ…૩

પિંગલ કહે મને મુરતી છે પ્યારી વાલા

વારી હું જાઉં વારંવાર રે.  કેમ…૪

Advertisements

ભજન – કીર્તન — પિંગળવાણી – Pingalvaani 
Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com