હરિવર સંકટ હરતા (કીર્તન)

હરિવર સંકટ હરતા,
મુને ઘડી નથી વીસરતા હરિ…ટેક.

વાલીડા મારા ગિરિવર કર પર ધાર્યો,
એવો વ્રજનો દેશ ઉગાર્યો રે.  હરિ…૧

વાલીડા મારા કાળી નાગે ફંદ કીધો,
લટકાળા નાથી લીધો રે.  હરિ…૨

વાલીડા મારા કંસ હતો દુ:ખકારી,
મોહનજી નાખ્યો મારી રે.  હરિ…૩

વાલીડા મારા ભવ રે સિંધુના છો તારા,
પિંગલ કહે પ્રીતમ પ્યારા.  હરિ…૪

  • ભજન – કીર્તનપિંગળવાણી – Pingalvaani 
Advertisements
Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com