આ દેહ બની અલબેલી રે (કીર્તન)

આ દેહ બની અલબેલી રે,
ખૂબ જગતમાં ખેલી. આ દેહ...ટેક.

ગુરુજી મારા તાપમાં નહીં તપેલી,
એ તો શીતલ છાંય વસેલી ખૂબ...૧

ગુરુજી મારા કષ્ટમાં નહીં કસેલી,
એ તો રસબસ રંગમાં રહેલી રે. ખૂબ...૨

ગુરુજી મારા નહીં રે પુરાની થયેલી,
એ તો નિત બની નવેલી રે.  ખૂબ...૩

ગુરુજી મારા પિંગલ કહે વાત છેલ્લી,
એને જળતી જોઈ અકેલી રે.  ખૂબ...૪


ભજન – કીર્તન  પિંગળવાણી – Pingalvaani

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com