નિર્માન રહેના શ્રેષ્ટ નર

દોહો

સોઈ સત્ય સદ્જ્ઞાન હે, ધર્મ દાનમે ધ્યાન,
માન જૂઠ મનમે નહીં, સબકા પ્રાન સમાન.

છંદ – હરિગીત

સબ પ્રાન એક સમાન જાનત, ધર્મમેં દ્રઢ ધ્યાન હે,
શુભ કર્મમેં ચિત સંત સંગતિ, જૂઠ કબુ ન જીભાન હે.
વિદ્યાય પરગુન ગાન વર્નત, કુલમણી નિષ્કામ હે,
નિર્માન રહેના શ્રેષ્ટ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૧

યહ જકત મિથ્યા હે ઉપાધિ, સત્ય કિર્તિ સર્વદા,
વહેવારમે હે અનંત વ્યાધિ અધિક તનમે આપદા,
સુખરૂપ ઈશ્વર ભજન સાધન મન ઠરન કો ઠામ હે,
નિર્માન રહેના શ્રેષ્ટ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૨

અપના નહીં એ માલ ધન, સ્વપના કી બાજી સર્વ હે,
અપના કરી ફીર માનતા ઓ તો ગુપ્ત મનકા ગર્વ હે,
યાતે કરો સુકૃત કછુ વટ પંખી કા વિશ્રામ હે,
નિર્માન રહેના શ્રેષ્ટ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૩

અદ્વૈત અવિકારી અનાદિ અમર આત્મા એક હે,
નિર્લેપ નિષ્કામી નિરાકૃતિ, તન વિરાટ વિવેક હે,
પંડિત કો ગુન પાર પાવત, ધ્યાન તે પર ધામ હે,
નિર્મન રહેના શ્રેષ્ટ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૪

કીઉ વસ્તુમેં નહીં મોહ કરના, નામ ઉનકા નાશ હે,
આલાપ હોતા દેહ અંદર પરમ જ્યોત પ્રકાશ હે,
પરિતાપ હરતા ભજનતે ઉકારમેં આરામ હે,
નિર્માન રહેના શ્રેષ્ટ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૫

દિલ ના કબુ કિનકા દુ:ખાના, ભુલ મત જાના ભલા,
ખૂબકર ખાના ખિલાના, સંતકી યહ હૈ સલા,
પ્રતિ એક પ્રાણાયામ પિંગલ જાપ આઠું જામ હે,
નિર્માન રહેના શ્રેષ્ઠ નર સદ્જ્ઞાન ઉનકા નામ હે...૬
Advertisements
Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com