ચિતારે રંગ પ્યાલીઓ ભરી !

અજબ મિલાવટ કરી
ચિતારે રંગ પ્યાલીઓ ભરી !

એક લસરકે ઊગી નીકળ્યાં
જંગલ જંગલ ઝાડ;
ટપકે ટપકે ફૂટી નીકળ્યા
ધરતીપટથી પ્હાડ !

ઘટ્ટ નીલિમા નરી.
ચિતારે રંગ પ્યાલીઓ ભરી…

જરાક ખંખેરી પીંછી ત્યાં
ફૂલને લાગી છાંટ;
ફૂંક મારતાં ફેલાયા શા
સાગર સાત અફાટ !

જલરંગે જલપરી !
ચિતારે રંગપ્યાલીઓ ભરી…

લૂછતા વાદળ પોતે ઉઘડ્યા
ઈન્દ્રધનુના રંગ;
રંગરંગમાં લીલા નિજની
નીરખે થઈને દંગ !

ચીતરે ફરી ફરી !
ચિતારે રંગપ્યાલીઓ ભરી…

– જયન્ત પાઠક
Jabbardan Gadhavi

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...