ગાડું હંકારો જીવા – ગઝલ

ફેંકી દીધો ભારો જીવા
લ્યો ગાડું હંકારો જીવા

ક્યાંથી આવે આરો જીવા
રોજ નવો જન્મારો જીવા

ફરી ફરીને એ જ થવાનું
અહીંયા એવો ધારો જીવા

તારા પર વરસાદ પડે તો
ધૂળ થવાની ગારો જીવા

તારા ખેવટીયા ના કોઈ
પોતે પાર ઉતારો જીવા

સાંખીને સંભાળી લેજે
દેજે મા વર્તારો જીવા

માથે લઈને ક્યાં લગ ફરશું ?
મૂકો બધો પથારો જીવા

– મિલિન્દ ગઢવી

Jabbardan Gadhavi

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...