ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની…

ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની
હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની … ધૂણી રે ધખાવી

ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઊડીને આવ્યો,
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો,
હે ગમ ના પડે રે એને ઠાકર તારા ઠામ ની … ધૂણી રે ધખાવી…

કોને રે કાજે રે જીવડા ઝંખના તને રે લાગી,
કોની રે વાટ્યું જોતા ભવની આ ભાવટ ભાંગી,
હે તરસ્યું રે જાગી જીવને ભક્તિ કેરા જામની … ધૂણી રે ધખાવી…

ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની
હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની … ધૂણી રે ધખાવી

Mital LADIT

Author: MITAL GADHVI

A leader is one..... Who knows the way..... goes the way.... and shows the way..... and I AM A LEADER......