ઓ પ્રભુ મારું જીવન..

 

ઓ પ્રભુ મારું જીવન
તારું દિવ્ય અર્ઘ્ય બની રહો.

રામ તું છે, રહીમ તું છે, કૃષ્ણ તું છે ઈસા મસીહ,
તું પરમ પરબ્રહ્મ તત્વ,
સાર સર્વ પુરાણ તું … ઓ પ્રભુ.

રહેજે સદા વિચાર વાણી વર્તને અવ હર ઘડી
અંતરે પ્રતિબિંબ તારું,
દિવ્ય તેજે ઝળહળો … ઓ પ્રભુ.

હે કૃપાના સિંધુ તેં કરુણા કરીને કૃમળ કર્યા
સર્વની રુચિ એ ભણી,
તેં એક રુચિએ કર્યા .. ઓ પ્રભુ

ઉરે સદા તવ સ્નેહભીની મંજરી મહેકી રહો,
પૂર્ણ પ્રાપ્તિની સભરતામાં
શેષ જીવન આ વહો … ઓ પ્રભુ

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com