કુંવર વિક્નીંડા કાઠયું, રા`વીકનીડા ઘાહ, માંમૈયો માતંગ ચ્યે, નાણે વિકંધા ન્યા.

કુંવર (રાજકુમારો) લાકડાં વેંચશે; રા (રાજા) ઘાસ વેંચશે,

મામૈદેવ કહે છે કે ન્યાય પણ નાણે વેંચાશે.

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com