ધૂપ ને રે ધુંવાડે -આરતી

ધૂપ ને રે ધુંવાડે -આરતી

હે એવા આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો
હે આવજો, આવજો અજમલ ના કુંવર રે રણુજાના રાજા…
ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
એવાં ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
હે આવજો આવજો અજમલના કુંવર રે રણુજાના રાજા…
ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
એવાં ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…

માતા મીનળદે કાગળ મોકલે હે એવા માતા મીનળદે કાગળ મોકલે
હે સગુણા બેની જોવે તમારી વાટ રે રણુજા ના રાજા…
ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
એવા ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
હે આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો એવાં આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો
પિતા અજમલજી કાગળ મોકલે એવાં પિતા અજમલજી કાગળ મોકલે
અરે રે વિરમદેવજી જુએ તમારી વાટ રે રણુજા ના રાજા …
ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
એવાં ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો એવાં આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો
ભાટી હરજી તે કાગળ મોકલે
હે એવાં ભાટી હરજી તે કાગળ મોકલે
હે ડાલીબાઈ જુએ જાજેરી વાટ રે રણુજાના રાજા…
ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
એવાં ધૂપને રે ધુંવાડે વેહલા આવજો…
હે આરતી રે ટાણે હે વેહલા આવજો એવાં આરતી રે ટાણે વેહલેરાં આવજો…….

ખમ્મા, ખમ્મા, ખમ્મા પીરને જાજી ખમ્મા મારા હીંદવા પીરને જાજી ખમ્મા….
રણુજાના રાયને જાજી ખમ્મા મારા હીંદવા પીરને જાજી ખમ્મા….
ખમ્મા, ખમ્મા, ખમ્મા પીરને જાજી ખમ્મા…(૨)
એ ..હીંદવા પીરને જાજી ખમ્મા મારા રણુજાના રાય ને જાજી ખમ્મા …
ખમ્મા, ખમ્મા, ખમ્મા પીરને જાજી ખમ્મા…(૨)
એ પીર ને જાજી ખમ્મા એ જી મારા પીરને જાજી ખમ્મા
એ મારા હીંદવા પીર ને જાજી ખમ્મા..

Jaydip Udhas

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com