કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ

હેં કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ‚ મોરલીએ લલચાણી રે‚
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

હરખેં મેં તો ઈંઢોણી લીધી‚ ભરવા હાલી હું તો પાણી રે;
ગાગર ભરોંસે ગોળી લીધી‚ આરાની હું અજાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

ગાય ભરોંસે ગોધાને બાંધ્યો‚ દોહ્યાંની હું અજાણી રે;
‚વાછરું ભરોંસે છોકરાંને બાંધ્યા‚ બાંધ્યા છે બહુ તાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

રવાઈ ભરોંસે ઘોસરું લીધું‚ વલોવ્યાની હું અજાણી રે‚;
નેતરાં ભરોંસે સાડી લીધી‚ દૂધમાં રેડયાં પાણી રે…
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

ઘેલી ઘેલી મને સૌ કોઈ કહે છે‚ ઘેલી હું રંગમાં રે’લી રે;
ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી‚ પૂરણ પ્રીત હું પામી રે
હેં કાનુડા તોરી ગોવાલણ…

હેં કાનુડા તોરી રે ગોવાલણ‚ મોરલીએ લલચાણી રે…….

Mital LADIT

Author: MITAL GADHVI

A leader is one..... Who knows the way..... goes the way.... and shows the way..... and I AM A LEADER......