ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની….

 

ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની, હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની … ધૂણી રે ધખાવી

ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઊડીને આવ્યો
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો
હે ગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની … ધૂણી રે ધખાવી…
કોને રે કાજે રે જીવડા ઝંખના તને રે લાગી
કોની રે વાટ્યું જોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી
હે તરસ્યું રે જાગી જીવને ભક્તિ કેરા જામની … ધૂણી રે ધખાવી…
ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની
હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની … ધૂણી રે ધખાવી
Mital LADIT

Author: MITAL GADHVI

A leader is one..... Who knows the way..... goes the way.... and shows the way..... and I AM A LEADER......