જય સોનલ માં

મનહર સુંદર મુરતી દિલમા સદા દેખાય

ભવેંય કેમ ભુલાય સ્નેહ માત સોનલ તણો…….

 

 

Author: MITAL GADHVI

A leader is one..... Who knows the way..... goes the way.... and shows the way..... and I AM A LEADER......