મા રવરાય કૃપાળી

મા રવરાય કૃપાળી દયાળી તને યાદ કરું છું .
દર્શન થાય દાડીદાડી ધજાળી તારું ધ્યાન ધરૂંછુ .

નિર્મળ તારી નજરૂ ફરતી સંકટ વેળા સહાય તું કરતી .
માડી તું છો મમતાળી , ધજાળી . ૧ .

રેઢાં ગૌધન તારાં ચરતાં ઝાલર ટાણે પાછાં વળતાં .
ભેળી તું લાકડીયાળી ધજાળી . ૨ .

ભરે શીયાળે ભૂર ન વાતો કુંડ ન કાળ દૂકાળ સુકાતો .
અવિચળ અમૃત વારી . ધજાળી . ૩ .

તાંત્રિક તેલ કળાઇ ચડાવે મેંદને માડી તું સમજાવે .
રવરૂપે રાણવારી . ધજાળી . ૪ .

ભાટનો મદ ભોં ભેળો કીધો માવલને માં મારગ ચીંધ્યો .
કુંભ બોલાવ્યો નવનાળી . ધજાળી . ૫ .

માવલ ધ્યાન તમારૂં ધરતો કોડથી કન્યા દાન તે કરતો .
જુગતે જાનો જમાડી . ધજાળી . ૬ .

વીર ઘુઘરાળોને નારસુર માડી દેવી તમારે દ્વાર સમાણી .
છલકાયાં સરોવર પાણી . ધજાળી . ૭ .

ઉઢાસ આંગણ રહી અકળાતી દેવલ દાણો એકની ખાતી .
સમરથ બની તું શીંગાળી . ધજાળી . ૮ .

નિરાધાર ને નેહ પડીતી સુરવા સામે પુર ચડીતી .
ચારણીયામાં સ્થપાણી . ધજાળી . ૯ .

ગરવા ગાળે પાટવડ પહાડને જમરા ગામે સીમ વચાળે .
રવ ઉગમણી ભાળી . ધજાળી . ૧૦ .

કડછ ઓટાળે પુનાજ વનાણે ચારણીયામાં ચોક વચાળે .
તલોદરા અને માળી . ધજાળી . ૧૧ .

ભાવેણામાં સરોવર પાળે ચવાના સઘળા નેશ વચાળે .
માવલ ઘર માડી . ધજાળી . ૧૨ .

માદળ તારૂં ખાટડી ગામે કુંભ છે ગીર રાજપરા ધામે .
નજર પડે ત્યાં ભાળી . ધજાળી . ૧૩ .

સચરાચર સઘળે મા ભાળી ક્યાંક બુઢ્ઢીને ક્યાંક તું બાળી .
મારે પ્રાંગણ પગલીયુ પાડી . ધજાળી . ૧૪ .

ભાઇજીને ને કદી ભીડના પડતી રાખી સદાય તે મારી ચડતી .
અવસર લેતી ઉપાડી ધજાળી . ૧૫ .

– ભાઇજીભાઇ ચાટકા . અમરાપર

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...