ઘુવડનો વહીવટ ! ! !

સૂરજની ફાઇલમાં અંધારું વાંચીને
તમને કાં લાગે નવાઇ ?
આ તો ઘુવડનો વહીવટ છે ભાઇ!

કોયલના ટહુકાના ટેન્ડરનું પૂછો છો ?
એ લટકે અધ્ધર આ ડાળે,
‘કા-કા’ કરીને જે આપે સપોર્ટ
એવા કાગડાની વાત કોણ ટાળે ?
જાવ જઇ સમજાવો સુરીલા કંઠને
કે મૂંગા રહેવામાં મલાઇ.

આ તો ઘુવડનો વહીવટ છે ભાઇ!

પાડી પાડીને તમે પાડો છો બૂમ,
પણ તમ્મારું સાંભળે છે કોણ ?
દુર્યોધન દુ:શાસન હપ્તે મળે છે ને
ગિફ્ટમાં મળે છે પાછા દ્રોણ !
ઊધઇની સામે કાંઇ લાકડાની તલવારે
લડવાની હોઇ ના લડાઇ.

આ તો ઘુવડનો વહીવટ છે ભાઇ!

રેશનની લાઇનમાં ઊભેલી કીડી ક્યે
ટીપું કેરોસીન તો આપો,
પેટ તો બળે છે હવે પંડ્યને’ય બાળવું છે
લ્યો આ દીવાસળી,ને ચાંપો.
ઇ બહાને તો ઇ બહાને આ અજવાળા સંગાથે
થોડીક તો થાશે સગાઇ.

આ તો ઘુવડનો વહીવટ છે ભાઇ!

– કૃષ્ણ દવે (વાંસલડી ડૉટ કૉમ)

Jabbardan Gadhavi

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...