માનવ થવું છે મારે

ઢાળ . ન હિન્દુ બનેગા ન મુસલમાન બનેગા .

સ્મરણથી સદા શોભતું જીવતર બનાવી દે .
માનવ થવું છે મારે તું ઇશ્વર બનાવી દે .

ધર્મનો દે ધંધો જેમાં પાપના પડે .
મફતની મુડી માં મારું મનડું ચળે .
ભવ સુધારે એવું ભણતર બનાવી દે . માનવ થવું છે .

વૃક્ષની વિશાળતા નિર્મળતા નીરની .
સુગંધને શિતળતા ચાહું સમીરની .
પરોપકારે પૂર્ણ તું જીવતર બનાવી દે . માનવ થવું છે .

સત્સંગ મળે સ્નેહથી મહેમાનની માયા .
સદાય દિવસ આપજે તું યામ સવાયા .
તું પ્રેમથી પધારે એવું ઘર બનાવી દે . માનવ થવું છે .

ભાઇજી ને દિલ તું સદાય ભાવજે .
સ્મરણ કરૂ ત્યાં શામળા સહાયે આવજે .
આર્તનાદે ઓપતું અંતર બનાવી દે . માનવ થવું છે .

- ભાઇજીભાઇ ચાટકા . અમરાપુર

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...