દિકરીયુની દૂનિયા ન્યારી

દોહો
દૂખ વિદારણ દિકરી . પાપણ છલકે પ્યાર .
હતભાગી હૈયાં હીણા . જેને ભોરીંગ લાગે ભાર

ઢાળ . તાલ મણીયાર .

દિકરીયુની દૂનિયા ન્યારી . શાને લાગે સાપની ભારી .

વ્હાલપ વેલી હેતની હેલી સ્નેહ તણો શણગાર .
દૂખ વિદારણ દિલડાં જેનાં પાપણે છલકે પ્યાર. દિકરીયુ . 1 .

આંગણ ઝાઝી દિકરી એ ઘર પૂન્ય તણો પડથાર .
હતભાગી નવ હેતને પામે ભોરીંગ લાગે ભાર. દિકરીયુ . 2 .

પ્રેમથી પાવ પછાડતી જાગે ઝાંઝરીના ઝણકાર .
ગરબે ઘૂમેને ગીતડાં ગાતી આઇ સમો અવતાર. દિકરીયુ . ૩ .

ઢોલ ધિંગેરા ધ્રીસતા શોભે શરણાયોના સૂર .
નેણથી નેવાં હાલતાં ત્યારે પાપણે આવે પુર. દિકરીયુ . 4 .

ભાઇ ભાંડુને ભેટતી ત્યારે વેરીનેય છુટે વ્હાલ .
દલડાં કાચાં દેખીને ભાગે લઇ આંખો ચોધાર. દિકરીયુ . 5 .

દૂર બેઠી તોય દલડાં બાળેને પિયર માથે પ્યાર .
ભાઇજી કે મે ભાળીયો એમાં ઈશ્વરનો અવતાર. દિકરીયુ . 6 .

- ભાઇજીભાઈ ચાટકા. અમરાપર
loading…
(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({ id : “747068”, domain : “n.ads1-adnow.com” }); //st-n.ads1-adnow.com/js/a.js

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...